Shuo Li & Shiyan Zhong - Kicked and Star Accreting Black Holes in Galactic Nuclei simulated on GPU clusters.

Shuo Li (Peking Univ.), Shiyan ZHONG (NAOC Graduate School):  Kicked and Star Accreting Black Holes in Galactic Nuclei simulated on GPU clusters.


Fri Jan. 21, NAOC Room A308 (3:00 - 5:00 p.m.)