Shuo Li & Shiyan Zhong - Tidal Accretion onto Supermassive Black Holes in Galactic Nuclei

Shuo Li, Shiyan Zhong: Tidal Accretion onto Supermassive Black Holes in Galactic Nuclei


Tuesday, Nov. 15, 3:00-5:00 p.m. (NAOC Seminar Room A308)